สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคสมทบ)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคสมทบ)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอนรายวิชา (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐~๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓๐๑ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา