สาขาวิศวกรรมโยธา รับตรวจประเมินเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพก่อสร้าง

สาขาวิศวกรรมโยธา รับการตรวจประเมินเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพก่อสร้าง และ ประชุมวิชาชีพก่อสร้าง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคาอาชีพเขียนแบบโครงสร้าง คุณวุฒิวิชาชีพ 1 – 5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 10508 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา