สาขาวิศวกรรมโยธา จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช ้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและยังเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25 สถาบัน รวม 65 ทีม โดยมีรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพร้อมรางวัลทุนการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการแข่งขัน และมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมบัวสวรรค์ —– สามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Google Drive