สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมมารยาทไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมมารยาทไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมมารยาทไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มารยาทในสังคมไทย และร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทยที่งดงาม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 10802 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์