โครงการบริการวิชาการ และ บูรณาการงานวิจัย ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โครงการบริการวิชาการ และ บูรณาการงานวิจัย ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โครงการบริการวิชาการ และ บูรณาการงานวิจัย ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ระหว่างวันที่  21 – 22 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเดียรติ  อาจารย์ และ นักศึกษาสาขาเมคคาทรอนิกส์ร่วมโครงการ