ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศ

 

 

รูปภาพเพิ่มเติมที่   facebook