ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคปกติเทียบโอน)

ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคปกติเทียบโอน)

ประกาศกำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565***นักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคปกติเทียบโอน)ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ-อบรมนักศึกษาใหม่ online ทาง http://sdd.rmutr.ac.th/-ต้อนรับนักศึกษาใหม่และรับเข็มตรามหาวิทยาลัย (ตามพื้นที่การศึกษา)