ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับด้วยโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 2 การรับด้วยโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th/?page_id=907 ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ขอให้เข้ากลุ่ม Line ตามคณะและสาขาวิชาที่ตนเองสมัครเพื่อรอสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2565 หากผู้สมัครท่านใดขาดการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่า “สละสิทธิ์” ในรอบการสมัครนั้น ๆ.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 024416000 ต่อ 2304, 2305