คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมจิรา เทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมาก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ “ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์นิเทศ : ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทองอาจารย์ผู้ดูแล: ดร.นุอร ชูทองโครงงาน “การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางป้องกันการติดเชื้อเต้านมอักเสบในแม่โคจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีดนม”ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น