คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 โครงการที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 4 โครงการที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รางวัลที่ 1 : นางสาวเจมจิราเทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมาก
รางวัลที่ 2 :นายวรพัฒน์ ปอมขุนทด และนายชลวัตร บุญมาก
รางวัลชมเชย : นายอภิสิทธิ์ รัตนากรกุล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลที่ 2 : นางสาวสนธยา พงษ์ธานี
โดยมี ดร.นุอร ชูทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา