โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ตามวิถีไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ตามวิถีไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ตามวิถีไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการในรูปแบบออนไลน์และนำเผยแพร่ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งได้นำตัวแทนบุคลากร อาจารย์และนักศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเข้าร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระสงฆ์ ณ วัดประจำจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 วัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการนำกิจกรรมด้านทำนุ บำรุง ศิลปและวัฒนธรรม มาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของวิถีสังคมไทย ก่อให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งนีี้ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำภาพกิจกรรมการจัดโครงการดังกล่าว