คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี และอาจารย์สุทธิชัย ตันเจริญ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดย มี ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน และบุคลากร อาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผ่านระบบออนไลน์
ในวันที่ 29 กันยายน 2564