คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่อออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่อออนไลน์

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่อออนไลน์ โดย รศ.ดร.เดชา ดาวเรือง เป็นประธานในการตรวจประเมินฯ และกรรมการในการตรวจประเมินฯ ดังนี้

  1. ผศ.นิลุบล ขอรวมเดช
  2. ผศ.วรางคณา นิ่มเจริญ
  3. อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์
  4. อาจารย์ปวริศร์ มาเกิด
    คณะวิศวกรรมศาสตร์รับการตรวจประเมินฯ นำโดย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองคณบดีทุกฝ่าย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม และตอบคำถาม จากประธาน และ กรรมการ