คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน รุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช บุญยิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เหลือแดง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม