โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับเทคโนโลยี RFID

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเพื่อรองรับเทคโนโลยี RFID ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า จังหวัดชลบุรี และโรงแรม Way Hotel เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้สามารถมีความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคธุรกิจ/สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการและนักวิชาการ ทั้งสิ้นจำนวน 80 คน โดยมีวิทยากร ดังนี้
1.คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที
2.คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธาน สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.ดร.ภูวนันท์ ชุมทอง ผู้เชี่ยวชาญ AI & Robotics บริษัท Middleware technologies
4.ดร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์