สาขาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัทออโตไดแด็กดิก จำกัดและ บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริดแฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “แข่งขัน การควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด”

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัทออโตไดแด็กดิก จำกัดและ บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริดแฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “แข่งขัน การควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด” เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรม ๔.๐ ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เจตคติที่ดีต่อการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไปโดยกำหนดจัดโครงการ เป็น ๓ ช่วง รวมระยะเวลาการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๘ วันตามรายละเอียด ดังนี้
โครงการช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โครงการช่วงที่๓ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
แห่งชาติ ไบเทค บางนา
ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อัลบัมภาพ เพิ่มเติม Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์