โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดยมี ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขา ขึ้นเล่าประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการ ออกสหกิจฯ ในเทอมที่ผ่านมา
ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา