การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานโยธา

ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโครงการ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และโครงการการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยตะเกียบไม้ไผ่ สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา โดยใช้วัสดุไม้ไอศกรีม ไม้เนื้ออ่อน อลูมิเนียม และตะเกียบไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและยังเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันศึกษาต่างๆ ซึ่งในการจัดแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 32 สถาบัน รวม 87 ทีม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา นิ่มเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพต้นฉบับได้ที่ ลิงค์ google drive