งานแผนและงบประมาณ

คำอธิบายตัวชี้วัดแก้ไข แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

แจ้งปรับแก้ไขรายละเอียดคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2666)   (คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์_65-70) (รายละเอียดตัวชี้วัดที่แก้ไข)(แก้ไขแผนกลยุทธ์)

การเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(แบบฟอร์มการเสนอของบประมาณรายได้ ปี 2567) (คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ (ล่าสุด มกราคม 2566)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม (ร่าง) ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565 – 2570 (ปรับปรุง 2566) /แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565 – 2570 (ปรับปรุง 2566) (1.แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 ปรับปรุง 2566) (2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566) (3.คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 2565-2570)

ขอแก้ไขแบบสรุปครุภัณฑ์ Thailand 4.0 ที่ใช้ในการเสนอขอปี 2567 (1.ปฏิทิน คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2567) (2.สรุปงบประมาณ Thailand 4.0)

การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565 – 2570 คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565 – 2570 คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (1.แผนรายการครุภัณฑ์) (2.คู่มือการจัดทำคำเสนอ พ.ศ. 2566)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละเดือน (อบต.)

แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มแผนความต้องการรายการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 – 2569

แบบฟอร์มรายการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ง.4)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มการายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ… (ใหม่)

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอขอที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ประชาพิจารณ์ร่างแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (ใหม่)

คู่มือระบบ eMENSCR

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

แผนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 : โครงการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0

แผนโครงการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางน้ำ และหลักเกณฑ์การบริหารโครงการประจำ งบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนโครงการ งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 – 2567 

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) 

คำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 

คำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ มทร. พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 – 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์