ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ชั้นปี

ภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)

หมายเหตุ

1

เทอม1

18,000

 

เทอม2

15,000

เหมาจ่าย

2

เทอม1

15,000

เหมาจ่าย

 

เทอม2

15,000

เหมาจ่าย

3

เทอม1

15,000

เหมาจ่าย

 

เทอม2

15,000

เหมาจ่าย

4

เทอม1

15,000

เหมาจ่าย

 

เทอม2

15,000

เหมาจ่าย

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร (ประมาณการ) ทั้งสิ้น  123,000 บาท