แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ENL   1001

ภาษาอังกฤษทั่วไป

3(3-0-6)

REC   1001  

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

1(0-2-1)

ENG   1110  

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

3(1-6-4)

ENG   1117

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

ENG   1121

ฟิสิกส์ 1 

3(3-0-6)

ENG   1122   

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

1(0-3-1)

ENG   1129

เคมี

3(3-0-6)

ENG   1130      

ปฎิบัติการเคมี     

1(0-3-1)

CPE    1236    

ปฎิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1(0-3-1)

 

                                                                 รวม

19 หน่วยกิต

                                                                                                                                           

 ภาคการศึกษาที่ 2

ENG   1133    

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-5)

ENG   1134

วัสดุวิศวกรรม     

3(3-0-6)

ENG    1140

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

ENG    1118  

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

ENG    1137

ฟิสิกส์ 2               

3(3-0-6)

ENG    1138

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1(0-3-1)

MTH    1016      

สถิติทั่วไป

3(3-0-6)

THA     1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

3(3-0-6)

 

     รวม

22 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1                                                     

ENL   1002

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

3(3-0-6)

ENG   1136

กลศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

ENG   2119        

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

CPE    2222   

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม      

3(2-3-5)

CPE    2229   

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

CPE    2230 

ไมโครโพรเซสเซอร์

3(3-0-6)

CPE    2231 

ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์

1(0-3-1)

CPE    2232 

วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก

3(3-0-6)

CPE    2233 

ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก

1(0-3-1)

CPE    2237   

ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

1(0-3-1)

 

                                                                    รวม

24 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

HUM  1002

จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

ENL    2007  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

CPE    2221

ภาษาเชิงวัตถุ

3(2-3-5)

CPE    2225 

คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับวิศวกรรม

3(3-0-6)

CPE    2228

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

CPE    2234

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี    

3(2-3-5)

CPE    2238        

ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

1(0-3-1)

 

                                                                    รวม

19 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ENL   2004

การอ่านภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

SCI    1016

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

CPE   3220

ระบบฐานข้อมูล 

3(2-3-5)

CPE   3224

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

CPE   3227   

ระบบปฎิบัติการ

3(2-3-5)

CPE   3235

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

CPE   3239

กฏหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

CPE   3240 

การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      

1(0-2-1)

 

รวม

22 หน่วยกิต

                                                                                                         

ภาคการศึกษาที่ 2

CPE   3321 

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6(0-40-0)

 

รวม

 6 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

 

ENL   2005

การเขียนภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

CPE   4223

การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์

3(2-3-5)

CPE   4226

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

CPE   4241    

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

1(0-2-1)

CPE  xxxx

วิชาเลือก 1

3(x-x-x)

CPE  xxxx

วิชาเลือก 2

3(x-x-x)

XXX  xxxx

วิชาเลือกเสรี 1    

3(x-x-x)

 

รวม

19 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

SOC    1005

สังคมกับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

ENG   4308

การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่*

3(2-3-5)

CPE    4242

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

3(1-6-4)

CPE  xxxx

วิชาเลือก 3

3(x-x-x)

XXX  xxxx

วิชาเลือกเสรี 2

3(x-x-x)

 

รวม

15 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 146 หน่วยกิต