ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

IMG_5199

ห้องปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นห้องปฎิบัติการที่เน้นฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายที่ทันสมัย อีกทั้งห้องปฎิบัติการนี้ได้รับการดูการจัดอบรมการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานของระบบเครือข่ายของ CISCO จำนวนสองท่านคือ ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิต และอาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านระบบเครือข่ายโดยห้องปฎิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำหรับฝึกปฎิบัติดังนี้

รายการอุปกรณ์

จำนวน

– เครื่องคอมพิวเตอร์

41 เครื่อง

– Switch (L2 Switch 24 Ports 10/100/1000)

9 ชุด

– Router

9 ชุด

– อุปกรณ์ Wireless Access Point      

10 ชุด

– เครื่องประมวลผลเครือข่ายแบบพกพา

2 เครื่อง