บุคลากร

<ผู้บริหาร>                                                                                     

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

อีเมลล์

เบอร์ติดต่อ

ดร.ลักขณา
บรรณวัฒน์      หัวหน้าสาขาวิชา lakkhana.ban@rmutr.ac.th
02-4416000 ต่อ 2680
<อาจารย์>                                                                                     

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

อีเมลล์

เบอร์ติดต่อ

อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ อาจารย์ niyom31@gmail.com

02-4416000 ต่อ 2680

อาจารย์ชาญยุทธ อุปายโกศล อาจารย์ chanyut.a@rmutr.ac.th
ดร.จิราพร เกียรติวุฒิอมร อาจารย์ jiraporn.kia@rmutr.ac.th
อาจารย์ปกรณ์ ทู้ไพเราะ อาจารย์ pakon.thu@rmutr.ac.th
อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ อาจารย์ kanbuncha.pan@rmutr.ac.th
ผศ.ดร.ชัยพร ปานยินดี      อาจารย์ chaiyaporn.pan@rmutr.ac.th
ดร.พีรัมพร จิรนันทนากร อาจารย์ peerumporn.jir@rmutr.ac.th
ดร.ชัยพิชิต คำพิมพ์ อาจารย์ chaipichit.cum@rmutr.ac.th