ประวัติและความเป็นมา

555

รูปอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทำการเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ ปีพ.ศ 2552 โดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จนกระทั้งเมื่อปี พ.ศ 2553มหาวิทยาลัยฯได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะใหม่โดยทำการแยกคณะจากเดิมออกเป็นสองคณะคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จึงทำให้ สาขาวิชาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยครั้งนั้นสาขาวิชามีที่ทำการอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ในสมัยนั้นมักจะเรียกกันว่าตึกออเร้นจ์เนื่องจากตึกมีสีส้มก่อนที่จะย้ายสาขามาประจำการอยู่ที่ตึกปฎิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ 2554 เนื่องจากตึกเดิมนั้นจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับการเติบโตของสาขาวิชา

666

     อาคารปฎบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

    ทั้งนี้สาขาวิชามีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัญฑิตนักปฎิบัติที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎี และปฎิบัติทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บนพื้นฐานคุณธรรมในวิชาชีพกล่าวคือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปนั้นจะต้องเป็นคนเก่ง และดี เพื่อพัฒนาประเทศสืบไป