วิสัยทัศน์และพันธกิจ

<ปณิธาน>                                                                                           

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ สู่สังคมประกอบการด้านเทคโนโลยี”

 

<วิสัยทัศน์>                                                                                          

มุ่งมั่นที่ผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ รวมถึง สร้างสรรค์เทคโนโลยี และผลงานวิจัย สู่ความเป็นเลิศในสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สู่สังคมการประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นนำของประเทศ

 

<พันธกิจ>                                                                                          

1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

<ค่านิยมหลัก>                                                                                     

1. โครงสร้างหลักสูตรวิศกรรมคอมพิวเตอร์ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ

2. ห้องปฎิบัติการทางวิศกรรมคอมพิวเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จะต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ นานาชาติ

4. แสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์อยู่เสมอบนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณ

 

<วัฒนธรรมองค์กร>                                                                             

1. การเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ

2. การอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการมีคุณธรรม จริยธรรม

3. การทำงานอย่างมีระบบ และการทำงานเป็นทีม

4. การส่งเสริมประชาธิปไตย และการยอมรับความคิดเห็น

 

<ประเด็นยุทธศาสตร์>                                                                          

1. พัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุน มนุษย์ (Human Capital)

2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และสังคมบนพื้นฐาน ความรู้ (Knowledge based society)

4. อนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

 

<เป้าประสงค์>                                                                                     

1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถและศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล

มีการวิจัยประยุกต์และวิจัยพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเอง หน่วยงาน ชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ

3. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้