หลักสูตร ปี 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3.1 หลักสูตร
1.3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 315   หน่วยกิต
1.3.3 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 11    หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3      หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3      หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 18    หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6      หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  1      หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  108   หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 39    หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม 39     หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 51     หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3       หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  13     หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12     หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  15     หน่วยกิต
2.2.5 กลุ่มอื่นๆ
2.3 วิชาเลือก 18     หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนาม 6      หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 12     หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6      หน่วยกิต

ไฟล์เล่มหลักสูตร PDF