นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิช อ่านต่อ