วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมรับรางวัลประกอบด้วย
1. นายพงศกรณ์ ตาเล็ก
2. นายกนิษฐ์ กิจบำรุง

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ใน การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยมี อ.ดร.นิวัฒน์ สุขสาม เป็นผู้อาจารย์ผู้ควบคุมทีม