วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้มีการจัดกิจกรรม การทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2565 ณ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ของสาขาวิชาเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานต่อประเพณีเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม