วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าร่วม การประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก ABET (ABET Forum) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค

อ้างอิง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม