ห้องปฏิบัติการวิจัยความร้อนและของไหล
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 10307A, 10307B


ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบปรับอากาศและทำความเย็น
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 10315B


ห้องปฏิบัติการวิจัยทางกลศาสตร์วัสดุ
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 10315A


ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมยานยนต์
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 10113


ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องจักรกลอัจฉริยะและเทคโนโลยีหุ่นยนต์
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 10314


ห้องปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกลขั้นพื้นฐาน
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 10305


ห้องปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 10304