โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร138หน่วยกิต
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป31หน่วยกิต
— 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต
— 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต
— 1.3 กลุ่มวิชาภาษา15หน่วยกิต
— 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9หน่วยกิต
— 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ1หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ101หน่วยกิต
— 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน49หน่วยกิต
— — 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์17หน่วยกิต
— — 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม32หน่วยกิต
— 2.2 วิชาเฉพาะด้าน52หน่วยกิต
— — 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม43หน่วยกิต
— — 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม9หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต

แผนการศึกษา

รายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

อัพเดทวันที่ 17/03/2565