หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์)

ข้อมูลทั่วไป (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี)

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมวัสดุ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Materials Engineering)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Materials Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

หลักสูตรและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 

รูปแบบ ประเภทของหลักสูตร

  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
  • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 

การรับเข้าศึกษา

หลักสูตร 4 ปีปกติ รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 

รายละเอียดหลักสูตร

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ