ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ระบบยืม-คืนวัสดุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยสาขาวิชาได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ 2553) 

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคปกติ (4ปี) ม.6 และ ปวช.

ภาคปกติ (4ปี) ม.6 และ ปวช.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคเทียบโอนรายวิชา ปวส.

ภาคเทียบโอนรายวิชา ปวส.

ข้อมูลเพิ่มเติม