อาจารย์ | เจ้าหน้าที่

อาจารย์ประจำ


ดร. ภูวดล โพธิ์แดง (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

อีเมล์ : puwadon.poe@rmutr.ac.th

 

ผศ. วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล

อีเมล์ : wisit.lee@rmutr.ac.th

ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ

อีเมล์ : nattawut.suw@rmutr.ac.th

ผศ. ดร. รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

อีเมล์ : ratthasak.pro@rmutr.ac.th

ดร. โศภิดา สังข์สุนทร

อีเมล์ : sopida.sun@rmutr.ac.th

ดร. ฤทธิพล จันทราษฎร์

อีเมล์ : rittipol.cha@rmutr.ac.th

ดร. นิวัฒน์  สุขสาม

อีเมล์ : niwat.suk@rmutr.ac.th

ดร. ฐกัด เบญจเลิศยานนท์ 

อีเมล์ : takat.ben@rmutr.ac.th

 


เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

นางสาวรัตนาภรณ์ กุ้ยเส้ง

อีเมล์ : 

นาย เสรี พันธ์ชาตรี

อีเมล์ : –