โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร148หน่วยกิต
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป31หน่วยกิต
— 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต
— 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต
— 1.3 กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต
— 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต
— 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ1หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ111หน่วยกิต
— 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน57หน่วยกิต
— — 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์21หน่วยกิต
— — 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม36หน่วยกิต
— 2.2 วิชาเฉพาะด้าน54หน่วยกิต
— — 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม36หน่วยกิต
— — 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม18หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต

แผนการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

อัพเดทวันที่ 11/06/2564

* เปลี่ยนรายวิชา MEE 3207 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
เป็น MEE 4301 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ