โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร145หน่วยกิต
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป31หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา18หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ1หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ108หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน57หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์21หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม36หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน51หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม36หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม15หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต