Featured

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 รอบ Walk in 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 รอบ Walk in 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2563สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ 4 ปี&#8211 อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 10301 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่ อ่านต่อ

เอกสารประกอบ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนักศึกษาสามารถดาวโหลดข้อมูลเอกสารประกอบในการเข้า อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายพัทธวีร์ องคะชื่น นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง Mister RMUTR 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายพัทธวีร์ องคะชื่น นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง Mister RMUTR 2020 ในการประกวด RMUTR STAR 2020 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุปราณี สืบนุช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ผู้ดูแล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน จากการพิจารณาและงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุปราณี สืบนุช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ผู้ดูแล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน จากการพิจารณาและงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2563 ในหัวข้อโครงงาน การพัฒนาระบบการอบท่อยางเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตโฟมวิศวกรรมชนิดท อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่1.ดร.รัต อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

พีธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทผลงานวิจัย และ ประเภทผลงานตำแหน่งทางวิชาการ

พีธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  ประเภทผลงานวิจัย  และ ประเภทผลงานตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 10508 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ประเภทประเภทผลงานตำแหน่งทางวิชาการ1. รอง อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรางคณา นิ่มเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความร่วมมือกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นันทวัน จำกัด บริษัท ซีโพส จำกัด เข อ่านต่อ