โครงงานนักศึกษา

ปีการศึกษา 2555      (กำลังปรับปรุง)

ชื่อโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

อุปกรณ์เก็บข้อมูลการเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งบน Walker

อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์

โปสเตอร์

สื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมสำหรับผู้พิการแขน

อาจารย์วัชรียา แนบถนอม

โปสเตอร์

เว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์

อาจารย์วัชรียา แนบถนอม

โปสเตอร์

 

 

 

ปีการศึกษา 255ุ6