โครงงานนักศึกษา

โครงงานนักศึกษาสามารถเข้าดูได้จากระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรือ ทำการเชื่อมต่อ VPN ของมหาวิทยาลัยจากอินเทอร์เน็ตภายนอก