ข่าวและกิจกรรม


สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมโฮมรูม อ่านต่อ คลิก


โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ คลิก


โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 อ่านต่อ คลิก


การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 อ่านต่อ คลิก