หลักสูตรและแผนการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

146

หน่วยกิต

           โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 

 

 

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

31

หน่วยกิต

 

 

     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

     กลุ่มวิชาภาษา

18

หน่วยกิต

 

 

     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

 

     กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

1

หน่วยกิต

 

   หมวดวิชาเฉพาะ

109

หน่วยกิต

 

 

   วิชาแกน

       วิชาแกนทางวิศวกรรม     

36

36

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

 

   วิชาเฉพาะด้าน

        กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

        กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

        กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ       

        กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

        กลุ่มอื่นๆ

55

3

12

12

17

11

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

 

  วิชาเลือก

         กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนาม

         กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

18

6

12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

 หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต