ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU พื้นที่ศาลายา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU  พื้นที่ ศาลายา ดังนี้

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาอ่านกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์