ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission (ทปอ.4 ผู้สมัครวุฒิ ม.6)

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission (ทปอ.4 ผู้สมัครวุฒิ ม.6)

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.4

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาอ่านกำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ ให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์