ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ ทปอ. รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (TCAS 3)

พื้นที่ศาลายา + กำหนดการ วันเวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
วังไกลกังวล + กำหนดการ วันเวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

เอกสารใช้วันรายงานตัว
ขั้นตอนการลงทะเบียน 
ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา


หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กรุณาอ่านกำหนดการ วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง หากไม่มาตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์