ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2)

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2)

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการรายงานตัวและขั้นตอนการลงทะเบียน หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์

รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรง)

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรง)

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการรายงานตัวและขั้นตอนการลงทะเบียน หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์