ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ ทปอ.2 (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6)

พื้นที่ศาลายา + ประกาศแนบท้าย 
วังไกลกังวล + ประกาศแนบท้าย
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โปรดอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ หากไม่มาสอบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
พื้นที่ศาลายา + ประกาศแนบท้าย
วังไกลกังวล + ประกาศแนบท้าย
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โปรดอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ หากไม่มาสอบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์