การสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอบพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา จำนวน 80 คน จึงขอให้ นักศึกษาที่สนใจเข้าสอบดังกล่าวแจ้งรายชื่อที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 10518 ในวันอังคาร ที่ 18 มีนาคม 2562 ภายในเวลา 12.00 น.