ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบTCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบTCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รอบ TCAS 1

รายชื่อและกำหนดขั้นตอนการรายงานตัว

ประกาศแนบท้าย (โปรดอ่าน)

รอบโควตา

รายชื่อและกำหนดขั้นตอนการรายงานตัว

ประกาศแนบท้าย (โปรดอ่าน)

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโปรดอ่านกำหนดการรายงานตัวและประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบกำหนดการต่าง ๆ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ