โฮมรูมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561

โฮมรูมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา