ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3(TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.3 (TCAS)

–  ศาลายา + กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษารอบ ทปอ. 3 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ รหัสประจำตัว คือ รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านคือ 1234 หลังจากเข้าระบบนักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างการเข้าระบบครั้งแรก
รหัสประจำตัว : 1611081041223
รหัสผ่าน : 1234